ผลงานนักเรียน

รางวัลโล่เรียนดี

นางสาวกรกนก เพชรรัตน์ (ไพน์) นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 4 ได้รับโล่เรียนดี ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.98 และมีผลงานทา

นางสาวกรกนก เพชรรัตน์ (ไพน์) นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 4 ได้รับโล่เรียนดี ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.98 และมีผลงานทางวิชาการต่างๆ มากมาย ปัจจุบัน ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย