ผลงานนักเรียน

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้

สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 คน

1. นายรภัทพล ถกลประจักษ์ ม.4/10

2. นายปวริศ ลัดลอย ม.4/10

3. นายพบธรรม อายุวัฒน์ ม.5/10

สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

จีรภัทร สุภาพินิจ ม.4/10