ผลงานนักเรียน

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์อบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 7 คน ดังนี้

สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 คน

1. นายรภัทพล ถกลประจักษ์ ม.4/10

2. นายกรภัทร ภู่กิติรัตน์ ม.4/10

3. นายปวริศ ลัดลอย ม.4/10

4. นายพบธรรม อายุวัฒน์ ม.5/10

สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 คน

1. ศุภกร เเดงพยนต์ ม.4/10

2. อนุภูมิ ทาทิวัน ม.4/10

สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน

จีรภัทร สุภาพินิจ ม.4/10