ผลงานนักเรียน

Synthesis of Functionalized Ionic Liquids for Evaluation of Antibacterial Activity สาขาเคมีและเศรษฐกิจชีวภาพ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายปาลินธน์ โชคจินดาชัย ชั้น ม. 6/10

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ในหัวข้อ Synthesis of Functionalized Ionic Liquids for Evaluation of Antibacterial Activity สาขาเคมีและเศรษฐกิจชีวภาพ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วราพงษ์ เสนาภักดิ์ เเละ อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ