ผลงานนักเรียน

เข้าร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับพี่ๆ มหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ Oral presentation และ รูปแบบ Poster presentation

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานร่วมกับพี่ๆ มหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบ Oral presentation จำนวน 5 โครงงาน และ รูปแบบ Poster presentation จำนวน 3 โครงงาน ได้รับรางวัลรางวัล ดังนี้

1. รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน ประเภท Oral presentation จำนวน 2 เหรียญ

2. รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง ประเภท Oral presentation จำนวน 1 เหรียญ

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12

The 12th National Science Research Conference รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

#SCiUS #BUU