ผลงานนักเรียน

รางวัลพิเศษการนำเสนอผลงานและรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์

ายชยุต ชุ้นสามพราน นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.6/9 ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS 2021) ณ กรุงเบลเกรต สาธารณรัฐเซอร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต ชุ้นสามพราน นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.6/9 ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(International Conference of Young Scientists: ICYS 2021)
ณ กรุงเบลเกรต สาธารณรัฐเซอร์เบียร์

ได้รับรางวัลพิเศษการนำเสนอผลงานและรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น สาขาฟิสิกส์

ในหัวข้อโครงงาน: Mechanism of Restrained Horizontal Surface Frosting with Acoustic Wave
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อุกฤษ นาฎแก้ว

#SCiUS #BUU