ผลงานนักเรียน

การแข่งขัน Collaborative 3D Modeling for 3D Printing Challenge 2021

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Collaborative 3D Modeling for 3D Printing Challenge 2021 (แข่งขันออกแบบชิ้นงานสามมิติ สำหรับการออกแบบการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ) จัดการแข่งขันโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ขอแสดงความยินดีกับ
นาย ปาลินธน์ โชคจินดาชัย ชั้น ม. 5/10
นาย ณัชพล คงวิวัฒนากุล ชั้น ม. 5/10
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อุกฤษ นาฎแก้ว

ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Collaborative 3D Modeling
for 3D Printing Challenge 2021 (แข่งขันออกแบบชิ้นงานสามมิติ สำหรับการออกแบบการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ) จัดการแข่งขันโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

#SCiUS #BUU