ผลงานนักเรียน

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานประชุมวิชาการ 9th SCiUS FORUM ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานประชุมวิชาการ 9th SCiUS FORUM ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก