ผลงานนักเรียน

ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test, O-NET) ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์

-

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test, O-NET) ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 2 คน

1. นายอัษฎาวุธ อาจฤทธิ์ ชั้น ม.6/10
2. นางสาวภัทรธิดา ปุญญฤทธิ์ ชั้น ม.6/10