ผลงานนักเรียน

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตี-โท-เอก และอาจารย์จากทั่วประเทศ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตี-โท-เอก และอาจารย์จากทั่วประเทศ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีมาก

สาขาเคมีและสิ่งแวดล้อม

ในหัวข้อ : The investigation of storm surge generated by Typhoon Linda in the Gulf of Thailand by using computer model technology

โดยนักเรียนชั้น ม.6/10 1. นาย วชิรพล ยิ่งอำพล 2. นาย อัษฎาวุธ อาจฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์