การแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับ ม.ปลาย และการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ยินดีกับตัวตึงคณิตคิดเร็วระดับ ม.ปลาย

1. ชนะเลิศ

น.ส.กัญธิชา ใหม่จู ชั้น ม.6/10

2. รองชนะเลิศอันดับ 2

น.ส.ธนัญชนก ศักดิ์เจริญเกียรติ ชั้น ม.4/10

และยินดีกับตัวตึงอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

1. ชนะเลิศ

นายนนธนัท ลีเฮือง ชั้น ม.4/10

2. รองชนะเลิศอันดับ1

น.ส.รภัสสร เปรมจิตร์ ชั้น ม.4/10

3. ชมเชย

น.ส.ชนาภา เถื่อนอาราม ชั้น ม.4/10

 

ภาพประกอบ