“Social Agenda” ประเด็นสำคัญของสังคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตฯ ม.บูรพา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “Social Agenda” ประเด็นสำคัญของสังคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสาธิตฯ ม.บูรพา

ผลการแข่งขัน

1.ชนะเลิศ ในการอภิปรายประเด็น Teenage pregnancy

นางสาวศศิประภา ศิริภูธร

นางสาวบวรนันท์ เผือกวัด

2. รางวัลชมเชย ในการอภิปรายประเด็น Cyber bullying

นางสาวญาณนันท์ สงสม

นางสาวณัฐภา ไกรศรีวงศ์

ภาพประกอบ