งานประชุมวิชาการ The 4th Thailand International Symposium on Natural History Museums: Era of Ecosystem Restoration ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ The 4th Thailand International Symposium on Natural History Museums: Era of Ecosystem Restoration ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ Oral presentation จำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายสาละวิน เทพสุภรณ์กุล ชั้น ม.5/10 โครงงานเรื่อง : The Morphological Study of the Stone Loach, Schistura cf. nicholsi (Cypriniformes: Nemacheilidae) from Salad-Dai Waterfall อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ 2. นายสหรรษภูมิ บุญช่วยเหลือ ชั้น ม.5/10 โครงงานเรื่อง : External Morphological Study of Carebara diversa (Jerdon, 1851) (Hymenoptera: Formicidae: Myrmecinae) from Thailand and Laos อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

 

ภาพประกอบ