PHETCHABURI-PCK GO Open 2030

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท HIGH Kyu

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม PHETCHABURI-PCK GO Open 2030 จัดโดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี

แข่งขัน ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรีเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ นายบัญชา กาจนานุรักษ์ ชั้น ม.5/10  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท HIGH Kyu

 

ภาพประกอบ