แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หัวข้อ “สรีรวิทยา” (1st Siriraj Medical Sciences Academic Competition: SiMSAC, theme “Physiology”)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 หัวข้อ “สรีรวิทยา” (1st Siriraj Medical Sciences Academic Competition: SiMSAC, theme “Physiology”) จัดขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักเรียนโครงการ วมว. สามารถผ่านเข้ารอบ 30 ทีม จากทั้งหมด 200 ทีม ทั่วประเทศ

สมาขิกในทีม ประกอบไปด้วย

1. นายอนุภูมิ ทาทิวัน ม.5/10

2. นางสาวลักขณา มีแสง ม.5/10

3. นางสาวฐิติมา ทรัพย์ถาวร ม.4/10

โครงการ วมว. ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

ภาพประกอบ