ภาควิชา


      ภาควิชา เป็นหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานหลักสูตร งานบุคลากร งานการเงินและพัสดุ งานบริการวิชาการ และงานวิจัยของภาควิชาที่สังกัด และงานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมายให้มีอำนาจสั่งการและปฏิบัติการแทนคณบดีในการกำกับการปฏิบัติ งานในด้าน บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ การเงินและ การพัสดุของภาควิชาที่สังกัด โดยงานและหน้าที่ต่าง ๆ ของภาควิชานั้นมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้กำกับดูแล คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งภาควิชาออกเป็น 8 ภาควิชา ดังนี้


ภาควิชาคณิตศาสตร์


ภาควิชาเคมี


ภาควิชาจุลชีววิทยา


ภาควิชาชีวเคมี


ภาควิชาชีววิทยา


ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ภาควิชาฟิสิกส์


ภาควิชาวาริชศาสตร์