คณบดีรศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดี


หัวหน้าภาควิชา


...
รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
...
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
หัวหน้าภาควิชาเคมี
...
ผศ.ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
...
ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
...
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
...
อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
...
ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

สำนักงานการศึกษา