คณบดีรศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดี


...
ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน
...
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
...
ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
...
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
...
ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
...
ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้

หัวหน้าภาควิชา


...
รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
...
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
หัวหน้าภาควิชาเคมี
...
ผศ.ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
...
ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
...
ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
...
อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
...
ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
...
ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

สำนักงานการศึกษา


...
ผศ.วิโรจน์ เครือภู่
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน