ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การคลังและทรัพย์สิน      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป งานด้านตำแหน่งวิชาการ การคลังและทรัพย์สิน การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและระบบช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แบ่งความรับผิดชอบดังนี้

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การคลังและทรัพย์สิน

งานบริหารทั่วไป
กำกับ ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสาร คำสั่ง หนังสือส่งออกภายนอก ข้อมูลบุคคล-สวัสดิการ การประชุม-พิธีการ/ บริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานแผนยุทธศาสตร์  (ห้อง SD 504)  0-3810-3011

น.ส.สมฤดี ศิริวัฒนะกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3009
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3050 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์
บุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3010
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.รัชดาภรณ์ อาจพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 3172
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานสารบรรณ
กำกับ ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารราชการ จัดเก็บเอกสาร e-doc รับส่งเอกสาร พัสดุไปรษณีย์ (ห้อง SD 504) 0-3810-3011
 

นายอุบล ทองสุข
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : -
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานการเงิน
กำกับ ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน งบประมาณ รายจ่าย-รายได้ (ห้อง SD 511) 0-3810-3160

นางสุชาดา ไม้งาม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3017
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้างานคลังและพัสดุ)


น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3160 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอินทิรา เรืองเวช
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน : 3160
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3012
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัสดุ
กำกับ ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ วางแผน กำหนดความต้องการ ตั้งงบประมาณ จัดทำทะเบียนพัสดุ แจกจ่าย ควบคุม และการจำหน่าย  (ห้อง SD 509)  0-3810-3018

นายสงคราม คงเมือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3018
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.หัสชา ศรีจินดา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3018
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน