ข้อมูลบุคลากร

นายอุบล ทองสุข
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3011
อีเมล : ubont@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ