ข้อมูลบุคลากร

นางอินทิรา เรืองเวช
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3160
อีเมล : Intira@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ