ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชนัดดา จูสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3160
อีเมล : chanatda@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ