ข้อมูลบุคลากร

นางสาวชนาภา ล้วนรัตน์
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3010
อีเมล : chanapa.lu@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ