ข้อมูลบุคลากร

นางสาวหัสชา ศรีจินดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด : สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ : 0 3810 3018
อีเมล : hatsacha@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ