ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : -

ชื่อ-สกุล : น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี (นาถ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องงานบริการการศึกษา SD 514 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3052
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (หัวหน้างานวิชาการและบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ (ต๋อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องงานบริการการศึกษา SD 514 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3162
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
ชื่อ-สกุล : นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ (อ้อย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องงานบริการการศึกษา SD 514 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3085
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-สกุล : น.ส.วาสิตา ยิ่งชัยภูมิ (ฟ้า)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องงานบริการการศึกษา SD 514 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3051
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการ)
ชื่อ-สกุล : นายสาธิต เชี่ยวชาญ (หมึก)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องเอกสาร ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3159
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตทดลอง
ชื่อ-สกุล : นางพรสุดา ลิยงค์ (ฝ้าย)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องงานบริการการศึกษา SD 514 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3051
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการ วมว.)
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/