รายชื่อวารสารที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับตีพิมพ์ (Peer Review)
และเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
มิถุนายน 2552
วิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา ประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
1.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - กจ.ม. -
2. การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - กจ.ม. -
3. บัญชี - กจ.ม. -
คณะพยาบาลศาสตร์
1. การบริหารการพยาบาล - พย.ม. -
2. การพยาบาลเด็ก - พย.ม. -
3. การพยาบาลผู้สูงอายุ - พย.ม. -
4. การพยาบาลผู้ใหญ่ - พย.ม. -
5. การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - พย.ม. -
6. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - พย.ม. -
7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - พย.ม. -
8. การพยาบาลอาชีวอนามัย - พย.ม. -
9. การผดุงครรภ์ขั้นสูง - พย.ม. -
10. พยาบาลศาสตร์ - - ปร.ด.
11. Master of Nursing Science Program (International Program) - M.N.S. -
12. Nursing Science (International Program) - - Ph.D.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ - วท.ม. -
2. ไทยศึกษา - ศศ.ม. ปร.ด.
3. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ - ศศ.ม. -
4. ภาษาไทย - ศศ.ม. -
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - ศศ.ม. -
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1. การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง - ร.ม. -
2. การบริหารงานยุติธรรมและสังคม - ร.ม. -
3. เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ - ร.ม. -
คณะวิทยาศาสตร์
1. คณิตศาสตร์ - วท.ม. ปร.ด.
2. คณิตศาสตร์ศึกษา - วท.ม. -
3. เคมี - วท.ม. -
4. เคมีศึกษา - วท.ม. -
5. จุลชีววิทยา - วท.ม. -
6. ชีววิทยาศึกษา - วท.ม. -
7. ฟิสิกส์และฟิสิกส์ศึกษา - วท.ม. -
8. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - วท.ม. ปร.ด.
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วท.ม. -
10. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ - วท.ม. -
11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - วท.ม. ปร.ด.
12. วาริชศาสตร์ - วท.ม. -
13. สถิติ - วท.ม. -
14. Environmental Science (International Program) - - Ph.D.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. วิศวกรรมเคมี - วท.ม. -
2.วิศวกรรมโยธา - วท.ม. -
3. วิศวกรรมอุตสาหการ - วท.ม. -
4. Engineering Management (Joint Program with Swinburne University of Technology Australia) - M.Eng. -
คณะศึกษาศาสตร์
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ป.บัณฑิต - -
2. การบริหารการศึกษา ป.บัณฑิต กศ.ม. ปร.ด.
3. การศึกษานอกระบบ - กศ.ม. -
4. จิตวิทยาการแนะแนว - กศ.ม. -
5. เทคโนโลยีทางการศึกษา - กศ.ม. -
6. หลักสูตรและการสอน - กศ.ม. กศ.ด.
7. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา - วท.ม. -
8.เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา - วท.ม. -
9. เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา - วท.ม. -
10. พัฒนศึกษา - ศศ.ม. -
11. การศึกษาและการพัฒนาสังคม - - ปร.ด.
12. เทคโนโลยีการศึกษา - - ปร.ด.
13. วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา - - ปร.ด.
14. Human Resources Development (International Program) - M.A. Ph.D.
15. Teaching English as a Second Language (International Program) - M.Ed. -
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. การบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม - ศศ.ม. -
2. ทัศนศิลป์และการออกแบบ - ศป.ม. -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. สาธารณสุขศาสตร์ - ส.ม. -
2. Public Health - M.P.H. -
คณะโลจิสติกส์
1.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ - วท.ม. -
2. การจัดการโลจิสติกส์ - - ปร.ด.
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา - วท.ม. ปร.ด.>
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
1. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา - วท. ม. ปร.ด.
2. การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา - วท.ม. ปร.ด.
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/