รายชื่อประธานหลักสูตร

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

E-Mail

1

ผศ.ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

038-103009

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

038-103015

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ผศ.ดร.ธนัสถา รัตนะ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

038-103127

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

ผศ.ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

038-103053

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ผศ.ดร.สมคิด อินเทพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

038-103176

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

038-103047

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ผศ.ดร.การะเกด เทศศรี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

038-103039

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

038-103143

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

รศ.ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์และเทคโนโลยี

038-103092

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

038-103058 ต่อ 12

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ดร.สิริมา ชินสาร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

038-103137

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

038-103089

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

038-103044

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

038-103099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี

038-103039

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์

038-103142

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวาริชศาสตร์

038-103092

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

0 3810 3088

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

038-103023

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โดยมีหน้าที่  ดังนี้

  1. ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานด้านบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
  2. กำกับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
  4. พิจารณาการเสนอหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
  5. พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
  6. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน เพื่อพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาต่อคณะ และมหาวิทยาลัย

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/