คู่มือ
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558
 
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556
คู่มือการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2554

 

แบบ วท.-วิชาการ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)
 วท.-วิชาการ 06 (รายนามนิสิตที่เข้าประชุม)
 วท.-วิชาการ05 (บันทึกการให้คำปรึกษา-แนะนำ)
 วท.-วิชาการ04 (รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ)
 วท.-วิชาการ03 (ระเบียนสะสม)
 วท.-วิชาการ01 (ใบนำส่งผลการเรียนระดับคะแนนตัวอักษร)

 

แบบฟอร์ม (สำหรับการขอสอนชดเชยหรือการให้คำปรึกษาทดแทน)
แบบฟอร์ม 3 การแจ้งกำหนดวันเวลาสอนหรือการให้คำปรึกษาทดแทนหรือชดเชย 
 แบบฟอร์ม 4 ขออนุญาตใช้ห้องเรียน
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/