รางวัลที่นิสิต/ศิษย์เก่าได้รับ

ปีที่ได้รับรางวัล: 2565 2566 2567 2568 2569
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
1 นายพิชญุตม์ เผ่าสกุลทอง จุลชีววิทยา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
2 นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ เคมี
3 นางสาววรรณรดา หวังรวมกลาง จุลชีววิทยา
4 นางสาวจิราภรณ์ ตาสันเทียะ ชีววิทยา
5 นางสาวพันชิตา ทัตทรง ฟิสิกส์ประยุกต์
6 นางสาวพิชญธิดา วิจิตรพงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 MR.MIN SOTHEARITH สถิติ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
8  นายภุชงค์ วงษ์คำพระ คณิตศาสตร์ - ป.โท
9  นายเทวินทร์ ถนอมสิน คณิตศาสตร์ศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ก)
10  นางสาวทิพย์วรรณ เจียมอนุกูลกิจ ชีวเคมี - ป.โท แผน ก
11 นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.)
12  นางสาวศิริวรรณ ชูศรี วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
13  นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร - ป.โท (แผน ก.)
14 นายยศกร ดวงหะทัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.)
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon