สำรองที่นั่งโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมโครงการอบรมในเนื้อหาวิชาหลัก ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โดยนิสิตรุ่นพี่ของคณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2 - 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม CL-101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิชา วันที่อบรม ลิงก์สำหรับสำรองที่นั่ง
เคมี วันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องประชุม CL-101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สำรองที่นั่ง
ชีววิทยา วันที่ 3 และ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องประชุม CL-101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สำรองที่นั่ง
ฟิสิกส์ วันที่ 4 และ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องประชุม CL-101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
สำรองที่นั่ง

รับจำนวนจำกัด เพียง วิชาละ 350 คน เท่านั้น (1 คน สามารถลงได้มากกว่า 1 วิชา)

พิเศษสุด สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา (จากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด) คณะวิทยาศาสตร์ มีทุนการศึกษามอบให้

ธนาชัย จันทรศร
3680
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon