หน้าที่ของฝ่ายกิจการนิสิตฯ

ด้านพิจารณาวิเคราะห์โครงการและกิจกรรม
 • กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการ และกิจกรรมของนิสิตให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
 • วิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการและกิจกรรมที่นิสิตเสนอจัดทำโดยให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ที่ได้ วางไว้ 
 • วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรม 
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีตของนิสิต 
 • วิเคราะห์หลักการและวิธีการจัดโครงการ และกิจกรรมตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ ของโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ
 •  วิเคราะห์งบประมาณการจัดโครงการและกิจกรรมของกลุ่มนิสิตและศึกษาแนวโน้มของ โครงการและ กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น 
 • วิเคราะห์วิธีการจัดทำกิจกรรม และลักษณะของโครงการตามวัตถุประสงค์ภายในขอบข่ายและให้เป็น ไปตาม หลักเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด(รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมดังแนบ) 
ด้านการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินที่ได้รับการสนับสนุนด้านกิจกรรมประจำปี
 • ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดใกล้เคียงที่นิสิตไปดำเนินกิจกรรม 
 • ขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากเอกชน เช่น ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร ฯลฯ
 • ขอเงินสนับสนุนด้านกิจกรรมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี
 • ติดต่อขอความร่วมมือจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 • ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และข้าราชการ 
ด้านติดตามและประเมินผล 
 • ติดตามโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 • เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม เพื่อคอยให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ 
 • ประเมินผลทุกโครงการที่กลุ่มนิสิตได้ดำเนินการไปแล้วโดยประเมินจากโครงการ และแหล่งดำเนินการ ของโครงการ 
 • ติดตามโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเปรียบเทียบให้โครงการ บรรลุผลมากยิ่งขึ้น 
 •  ติดตามกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วจัดทำปฏิทินสรุปผลรวมกิจกรรมจะเป็นส่วน ประกอบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และประเมินผลโครงการและกิจกรรม
ด้านประสานงาน
 • ประสานงานการจัดกิจกรรมของนิสิตระหว่างคณะ 
 • ประสานงานการจัดกิจกรรมของนิสิตกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 • ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 • ประสานงานกับรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษของคณะต่าง ๆ 
 • ประสานงานกับฝ่ายกิจการพิเศษคณะต่าง ๆ
ด้านกิจกรรมกีฬา
 • ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของฝ่ายกีฬา
 • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการในมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมของฝ่ายกีฬา 
ด้านทุนการศึกษา
 • รวบรวมใบสมัคร 
 • สรุปประวัตินักศึกษาลงแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ 
 • สรุปและจัดลำดับคะแนนการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรทุน 
 • จัดทำประกาศแจ้งภาควิชา 
 • บันทึกผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนทุกคนเสนอรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 • สรุปประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ 
 • ดูแลให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเมื่อนิสิตประสบปัญหา 
 • รับสมัครนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 • คัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 • เบิกจ่ายเงินทุน
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon