ทำเนียบนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2544

นายอาทิตย์ จงภิญโญตระกูล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ปีการศึกษา 2547

นายธเนศ กฤตศุภฤกษ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีการศึกษา 2548

นายภควัต คชาวงษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

นายธีรศักดิ์ จิรอมรสุข
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2550

นายพงศกร เกียรติกิตติพงษ์
สาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2551

นายธรรมรัตน์ คงดี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2552

นายดนัย เที่ยงขุน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2553

นายกุศล ช่วยรอด
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ปีการศึกษา 2554

นายสราวุธ สังข์ทอง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2555

นายธนา หมื่นจำนงค์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2556

นายธีรชาติ เงินรอด
สาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2557

นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา
สาขาวิชาสถิติ

ปีการศึกษา 2557

นายรัฐภูมิ เครือวัง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2559

นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณมณี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

นายณัฐวุฒิ ชัยยันต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

นายณัฐดนัย ไชยลังกา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2562

นายกฤษณะ ชาญชลสมุทร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปีการศึกษา 2563

นายอนิรุต ศิลาวารินทร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564

นายทักษิณ นิลจันทร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

นางสาวชุติมา อยู่ทอง
สาขาวิชาเคมี

ปีการศึกษา 2566

นายวรากุล ยอดจันทร์
สาขาวิชาชีววิทยา

ปีการศึกษา 2567

นายนัธทวัฒน์ หอมดี
สาขาวิชาชีววิทยา

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon