บุคลากรในฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งานกิจการนิสิต
นายธนาชัย จันทรศร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3157 กด 1
Email : rattakarn@buu.ac.th
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon