คณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.ดร.จันทร์จิรา พิลาแดง
กรรมการ

ผศ.ดร.รักพร ดอกจันทร์
กรรมการ

อ.ดร.ลภัสรดา ฤทธิ์คำรพ
กรรมการ

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
กรรมการ

รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
กรรมการ

ผศ.สุดสายชล หอมทอง
กรรมการ

อ.ดร.อภิรักษ์ วิเศษชาติ
กรรมการ

ผศ.ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
กรรมการ

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ

ผศ.ดร.กุลนารี วงค์ราช
กรรมการ

ผศ.ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
กรรมการ

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
กรรมการ

นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

นายธนาชัย จันทรศร
กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3013

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© Students and Alumni Affairs. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon