สำนักงานการศึกษา


      สำนักงานการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านงานหลักสูตร งานบุคลากร งานการเงินและพัสดุ งานบริการวิชาการ และงานวิจัยของสำนักงานการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมายให้มีอำนาจสั่งการและปฏิบัติการแทนคณบดี ในการกำกับการปฏิบัติงาน ในด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุของสำนักงานการศึกษา โดยงานและหน้าที่ต่าง ๆ ของภาควิชานั้นมีหัวหน้าสำนักงานการศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล ปัจจุบันมีหลักสูตรที่สังกัดสำนักงานการศึกษา ดังนี้

อ.ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานการศึกษา

ระดับปริญญาตรี


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ระดับปริญญาโท


สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาเอก


-