ประกาศ!! วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา จะเปิดรับ New Submission บทความ ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป....โดย submission ผ่านระบบ ThaiJO ที่ https://li05.tci-thaijo.org/index.php/buuscij/index

  Burapha Science Journal

      "...Burapha Science Journal (BSJ) is a  journal published by the Faculty of Science, Burapha University.  BSJ is indexed in the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI1) in Science and Technology and ASEAN Citation Index (ACI). The BSJ is a Semi-Blind Peer Reviewed Journal that read by at least  3  reviewers.  BSJ accepts Thai or English language manuscripts of original research or review articles which have never been published elsewhere.  BSJ  publish 3  issues per year as, 1st issue (January-April), 2nd issue (May-August), 3rd issue (September-December). ..."

 


Contact

       Ms.Rangsima Sootanan 
       Tel. 038-103034 
       e-mail: buscij@buu.ac.th