คณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.จันทร์จิรา พิลาแดง
กรรมการ

ดร.ภคินกร พูนพายัพ
กรรมการ

ผศ.ดร.รักพร ดอกจันทร์
กรรมการ

ดร.ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์
กรรมการ

รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
กรรมการ

ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
กรรมการ

ผศ.สุดสายชล หอมทอง
กรรมการ

ผศ.ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
กรรมการ

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ

ดร.กุลนารี วงค์ราช
กรรมการ

ผศ.ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
กรรมการ

ดร.ลลิตา โชติพฤฒิพงศ์
กรรมการ

ผศ.ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
กรรมการ

น.ส.เกศวลี อุดมเวช
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
กรรมการ

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
กรรมการ

นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

นายธนาชัย จันทรศร
กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon