คณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.จันทร์จิรา พิลาแดง
กรรมการ

ผศ.ดร.รักพร ดอกจันทร์
กรรมการ

ดร.ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์
กรรมการ

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
กรรมการ

รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
กรรมการ

ผศ.สุดสายชล หอมทอง
กรรมการ

ผศ.ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ
กรรมการ

ผศ.ดร.ภาคภูมิ พระประเสริฐ
กรรมการ

ดร.กุลนารี วงค์ราช
กรรมการ

ผศ.ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
กรรมการ

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
กรรมการ

นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

นายธนาชัย จันทรศร
กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon