รางวัลที่นิสิต/ศิษย์เก่าได้รับ

ปีที่ได้รับรางวัล: 2564 2565 2566 2567 2568
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
นิสิตดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2566
1 นางสาวศรวดี ท่าเกษม เคมี - ป.โท
2 นายกฤษฎา บัวศรี ฟิสิกส์
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
1 นางสาวสุดารัตน์ ทวียศ ชีววิทยา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
2 นายสะสม แก้วมณี คณิตศาสตร์
3 นายวัฒนา บุตรสภาพ เคมี
4 นายธนทรัพย์ สกุลธนทรัพย์ ชีววิทยา
5 MISS SENG SOPHEARY วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6 นางสาวธนิษฐา เรืองทองเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 นายนนทกร เอี่ยมสง่า สถิติ
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
8  นายณัฐดนัย ไชยลังกา คณิตศาสตร์ - ป.โท
9  นายเจษฎา มณีวงษ์ เคมี - ป.โท
10 นางสาวมยุรีย์ ปูนาศรี ชีวเคมี - ป.โท แผน ก
11 นางสาวสุวรรณี พัดศรี ฟิสิกส์ - ป.โท (แผน ก.)
12 นายอาวุธ หมั่นหาผล วาริชศาสตร์ - ป.โท (แผน ก.)
13 นางสาววริศรา เสริมทรัพย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - ป.โท (แผน ก.)
14 นางสาววัชรภรณ์ สังขพันธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - ป.โท (แผน ก.)
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566”ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา
รางวัลเหรียญเงิน
1 นางสาวฐานิตา สุภาธี วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2 นางสาวบุญสิตา บุหงารัตน์ วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3 นางสาวสุชาดา พัดพรม วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon