คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวชุติมา อยู่ทอง
ปี 3 สาขาวิชาเคมี
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

นางสาวณิชาภัทร หมั่นมาก
ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เลขานุการ

นายนราธร มนต์ชัยธนพัฒน์
ปี 3 สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวชนนิกานต์ คนเพียร
ปี 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เหรัญญิก

นางสาวธิดารัตน์ กล่อมพลอย
ปี 3 สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวเมธาวี ศิริตรัย
ปี 4 สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวอภิชญาภา เพิ่มพวก
ปี 3 สาขาวิชาเคมี
อุปนายกฝ่ายบริหาร

นางสาวนภเกตน์ กลั่นเขตกิจ
ปี 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร

นายนิพัธ ปิ่นประดับ
ปี 3 สาขาวิชาวาริชศาสตร์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon