คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566

นายวรากุล ยอดจันทร์
ปี 3 สาขาวิชาชีววิทยา
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

นางสาวสิริกัญญา ทองเชื้อ
ปี 3 สาขาวิชาชีววิทยา
อุปนายกฝ่ายบริหาร

นางสาวอภิญญา อัครมหาสกุล
ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เลขานุการ

นางสาวปวีณ์สุดา ปัญญาฤทธิ์
ปี 3 สาขาวิชาชีววิทยา
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นางสาวปราณปริยา ทองปลิว
ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อุปนายกฝ่ายกีฬา

นางสาวธันย์ชนก เชื้อชาวนา
ปี 3 สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายบริหาร

นางสาวฐานิตา แท่นสกุล
ปี 3 สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นางสาวเกวลิน สายพรม
ปี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายกีฬา

นางสาวกัญญารัตน์ เสถียรวิทย์
ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เลขานุการ

นายสืบพงษ์ เหมือนจำนงค์
ปี 3 สาขาวิชาสถิติ
เหรัญญิก

นางสาวธนพร บุตรราช
ปี 3 สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวณิชาภัทร หมั่นมาก
ปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวอภิญญา อัครมหาสกุล
ปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon