ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ (ใช้ภายในคณะ)

ขออนุญาตจัดกิจกรรม (สำหรับสโมสรนิสิต)

ขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมขออนุญาตใช้สถานที่ (สำหรับภาควิชา)

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต)

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการฯ (สำหรับภาควิชา)

ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต)

ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัดโครงการฯ (สำหรับภาควิชา)

ขอเรียนเชิญเป็นประธานในโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต)

ขอเรียนเชิญเป็นประธานในโครงการฯ (สำหรับภาควิชา)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ (สำหรับสโมสรนิสิต)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ (สำหรับภาควิชา)

ขอใช้สถานที่ (สำหรับสโมสรนิสิต)

ขอใช้สถานที่ (สำหรับภาควิชา)

แบบฟอร์มเขียนโครงการ (เบิกงบค่าบำรุงกิจกรรม/ค่าบำรุงกีฬา)

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขอยืมพัสดุจากคณะวิทยาศาสตร์

หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นพิเศษ (สำหรับภาควิชา)

บันทึกข้อความขออนุญาตพานิสิตออกนอกสถานที่

แบบรายงานเหตุการณ์การพานิสิตออกนอกสถานที่

ฟอนต์เอกสารราชการ TH SarabunPSK

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณค่าบำรุงกิจกรรมและกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแต่งกายของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่นอกเหนือข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon