หน้าที่สโมสรนิสิต

  1. ปกป้องรักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
  2. เป็นตัวแทนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในการติดต่อกับสถาบันต่างๆ
  3. พิจารณาจัดทำนโยบายบริหารโครงการ ในแต่ละปีการศึกษา
  4. บริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
  5. เข้าร่วมประชุมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง
  6. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อดูแลและดำเนินงานของสโมสรนิสิต ตลอดจนโครงการต่างๆ ตามแต่เห็นสมควรของนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. ทำหน้าที่เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดสรรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาต่อไป
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon