สำนักงานคณบดี

      สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจ รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยสำนักงานคณบดีได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรออกเป็นงานต่าง ๆ แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา โดยการกำกับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ดังนี้

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการและส่งเสริมการขอทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย จัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างบูรณาการ งานยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน รวมถึงการให้บริการทางด้านวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ แบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

งานวิจัย (รับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงาน ดำเนินการและส่งเสริมการขอทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย จัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย) 0-3810-3155

น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
(หัวหน้างานวิจัย)
โทรศัพท์ภายใน : 3155
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3155
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์) 0-3810-3034

นางรังสิมา สูตรอนันต์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3034
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (SIF) (รับผิดชอบบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง) 0-3810-3185 โทรภายใน 7535

น.ส.นพวรรณ ทับขัน
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 7535
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายชาติชาย มาลาพงษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 7535
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 7549
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR) (รับผิดชอบบริการเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์) 087-1327376

ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์
นักวิจัยชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 087-1327376
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ (MC) (รับผิดชอบบริการเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์/ SEM/ TEM) 0-3810-3042

นางจันทนีย์ บุญมามีพูล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 038-394480
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.พรพรรณ สีลาผอง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 038-394480
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน