มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำกับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการและส่งเสริมการขอทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย จัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างบูรณาการ งานยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงาน รวมถึงการให้บริการทางด้านวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ แบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

อ.ดร.สลิล ชั้นโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัย
ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงาน ดำเนินการและส่งเสริมการขอทุนวิจัย การสร้างเครือข่ายวิจัย จัดทำข้อมูลโครงการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย (SD 516)    0-3810-3155

น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
โทรศัพท์ภายใน : 3155
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้างานวิจัย)

น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3015
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ 
รับผิดชอบบริการเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (C 107)    087-1327376

ดร.สรายุทธ เวชสิทธิ์
นักวิจัยชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 087-1327376
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ)

งานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 
เกี่ยวกับงานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ (BS 7201)    0-3810-3034

นางรังสิมา สูตรอนันต์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3034
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
บริการเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์/ SEM/ TEM (MS 1xx)    0-3810-3042

นางจันทนีย์ บุญมามีพูล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 038-394480
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส.พรพรรณ สีลาผอง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 038-394480
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  
บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (CL 601)    0-3810-3185 

น.ส.นพวรรณ ทับขัน
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 7535
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายชาติชาย มาลาพงษ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 7535
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 7549
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน