ประชาสัมพันธ์

# ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสมัครรับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ออกไปถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  1. ประกาศที่ 234/2565 อนุสนธิ ประกาศ 189/2565 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ เพื่อมุ่งเป้าสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบสูงต่อวงการวิชาการและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. ประกาศที่ 235/2565 อนุสนธิ ประกาศ 190/2565 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ เพื่อบ่มเพาะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3. ประกาศที่ 236/2565 อนุสนธิ ประกาศ 192/2565 ทุนพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นพื้นที่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-คำร้อง

 

# ประกาศงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนการวิจัย เงินอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย เงินอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
       1. ประกาศ 189/2565 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ เพื่อมุ่งเป้าสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       2. ประกาศ 190/2565 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ เพื่อบ่มเพาะนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       3. ประกาศ 191/2565 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ส่วนงาน สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       4. ประกาศ 192/2565 ทุนพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นพื้นที่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       5. ประกาศ 193/2565 การให้ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       6. ประกาศ 194/2565 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับเผยแพร่บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
# ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-คำร้อง

 

# ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 201/ 2565 เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รับสมัครและขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านระบบ Google Forms) สมัครได้ที่ : https://forms.gle/FAp68Tdpvai5yBDMA