หน้าแรก

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (NMR)


         นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี (NMR) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพิสูจน์โครงสร้างโมเลกุลของสารเคมี โดยอาศัยปรากฏการณ์การดูดกลืนพลังงานสนามแม่เหล็กในย่านความถี่สัญญานวิทยุที่เรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance ที่เกิดกับไอโซโทปของธาตุบางชนิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง "สปิน" ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของนิวเคลียสแต่ละชนิดที่มีค่า "สปิน" ไม่เป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น 1H, 13C, 31P และ 19F เป็นต้น

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยเริ่มแรกเครื่อง NMR ได้อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และให้บริการแก่บุคลากรภาควิชาเคมีเป็นหลัก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ โดยได้รับโอนห้องปฏิบัติการและเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์จากภาควิชาเคมี มาอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้การบริหารจัดการและให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีพันธกิจหลักคือ
          1. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ
          2. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์และให้คำปรึกษาแก่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงบุคคลทั่วไป