ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์. 038-394480
Email: microscopic.center@buu.ac.th

 

ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Line Official Account