ข่าวประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2560 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ นำเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่ได้อัพโหลดในระบบไว้แล้ว นำส่งศูนย์อบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. แบบยืนยันเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

2. กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2

3. ระเบียบ  แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมค่าย 2

4. แผนที่อาคารจัดพิธีเปิดโครงการฯ

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร 0-3874-5847 หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

(รอบเพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2559

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น รวมทั้งรายชื่อสำรองทุกคน กรอกแบบยืนยันเข้าอบรมได้ที่

https://goo.gl/forms/SO4grpWtnlACLcEp2 และกรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่าง

1. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

2. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการโรงเรียน

3. หนังสือรับทราบแนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรมฯ

4. สาเนาใบรับรองผลการเรียนที่ออกโดยสถานศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ออกโดยโรงเรียน)

ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการส่งเอกสารทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น มายัง ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนาส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือ ทางโทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๘๔๗ หรือ ทาง E-mail: scsabuu@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที


ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0 3810 3170 (ในวันและเวลาราชการ) อีเมลแอดเดรส scsabuu@hotmail.com