...
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC)

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างและแยกสารผสมที่สามารถระเหยได้หรือกลายเป็นไอได้ เช่น การวิเคราะห์สารอินทรีย์ไอระเหยง่าย เบนซีน โทลูอีน แอลกอฮอล์ เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้งานวิเคราะห์ทางด้านเคมี สิ่งแวดล้อม รวมถึงนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ (NMR)

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพิสูจน์โครงสร้างโมเลกุลของสารเคมี โดยอาศัยปรากฏการณ์การดูดกลืนพลังงานสนามแม่เหล็กในย่านความถี่สัญญานวิทยุที่เรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance ที่เกิดกับไอโซโทปของธาตุบางชนิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง "สปิน" ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของนิวเคลียสแต่ละชนิดที่มีค่า "สปิน" ไม่เป็นศูนย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Scanning electron microscope (SEM)

ใช้ศึกษาผิวของเซลล์หรือผิวของตัวอย่างวัตถุที่นำมาศึกษา โดยลำแสงอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิวของวัตถุ ทำให้ได้ภาพซึ่งมีลักษณะ เป็นภาพ 3 มิติ รองรับงานการ ศึกษาสภาพพื้นผิวของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวัสดุศาสตร์ทั้งที่ผ่านการเคลือบและไม่เคลือบด้วยโลหะ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Transmission electron microscope (TEM)

เครื่องมือที่อาศัยลำแสงอิเล็กตรอนส่องผ่าน ตัวอย่าง ที่ผ่านการตรียมตัวอย่างและตัดให้มีลักษณะบางเป็นพิเศษ ซึ่งมีกำลังขยายสูงมากถึง 620,000 เท่า และใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของเชลล์ต่างๆ และตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ ทางศูนย์ เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ยี่ห้อ Philips รุ่น TECNAI 20

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพร้อมชุดถ่ายภาพ (LM/ DIC/ Fluorescence)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตัวอย่างที่ผ่านการ เตรียมและย้อมสี รวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก พร้อมชุดถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล (Olympus) ประกอบด้วย light microscope, DIC และกล้องฟลูออเรสเซนต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
กล้องสเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
เครื่องเคลือบตัวอย่าง (Sample Coater)

มีวิธีการเคลือบตัวอย่าง 2 วิธี คือ การเคลือบตัวอย่างด้วยผงโลหะ เช่น ทอง เหมาะสำหรับตัวอย่างทางชีววิทยา และการเคลือบตัวอย่าง ด้วยผงถ่าน เช่น เส้นใยถ่าน เหมาะสำหรับ เคลือบตัวอย่างทางอิเล็กทรอนิกส์ งานผิวละเอียด หรือตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ด้วย EDS

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบวิกฤต (Critical point dryer)

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้อง SEM เหมาะกับตัวอย่างทางชีววิทยา ซึ่งเป็นการทำตัวอย่างให้แห้งโดยไม่ทำให้เสียรูปร่าง โดยอาศัยคาร์บอน- ไดออกไซด์เหลวในการแลกเปลี่ยนกับแอลกอฮอล์ ณ จุดที่มีอุณหภูมิและความดันเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
เครื่องตัดตัวอย่าง (Ultra-microtome)

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างที่ต้องการนำไปศึกษาด้วยกล้อง จุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ทางศูนย์เปิดให้บริการเครื่อง Ultramicrotome (Leica รุ่น Leica Ultracut R)

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
เครื่องหักมีดกระจก (Knife maker)

เครื่องมือที่ใช้ในการหักกระจกเพื่อใช้ในการทำมีดกระจกสำหรับตัดตัวอย่างด้วยเครื่องตัดตัวอย่าง (Ultramicrotome)

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
High performance liquid chromatography

สำหรับวิเคราะห์และแยกสารผสมได้ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การแยกสารจะอาศัยความแตกต่างระหว่าง 2 เฟสคือ เฟสคงที่ และ เฟสเคลื่อนที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
UV-Visible spectrophotometer

Model : Agilent technology Cary 8454 วิเคราะห์การดูดกลืนแสงได้เฉพาะของเหลว ช่วงความยาวคลื่นที่วัดได้คือ 190-1100 nm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
UV-Visible spectrophotometer

Model : Shimadzu 2600 สามารถวัดได้ทั้งของแข็งและของเหลว โดยของแข็งจะวัดในค่าของ % Reflectance ช่วงความยาวคลื่นที่วัดได้คือ 185-900 nm.

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Fluorescence Spectrophotometer

สำหรับวัดค่าการเรืองแสงของสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยการกระตุ้นจากแหล่งกำเนิดแสงหรือปฏิกิริยาเคมี เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยสามารถหาได้ทั้งเชิงปริมาณ Direct method และ Indirect method

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Real time PCR

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real time PCR : Polymerase Chain Reaction)

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Sample preparation equiment

เครื่องระเหยภายใต้ภาวะสุญญากาศ (Rotary evaporator model Buchi R-215)

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Common Laboratory equiments

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 4 ตำแหน่ง และ 5 ตำแหน่ง/ pH meter/ Ultrasonic/ Oven/ Hot plate stirrer/ conductivity meter

ข้อมูลเพิ่มเติม

...
Ultrapure water system

Type | : Ultrapure water with UV ~ 18.25 mΩ/ Type ||/ Pre treatment water

ข้อมูลเพิ่มเติม