ดาวน์โหลดเอกสาร

ขนาดเอกสาร : 116.84 KiB
ระเบียบ แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2
เฉพาะนักเรียนที่เข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
573
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 83.44 KiB
ใบลาการอบรม
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
297
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 97.65 KiB
แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564 (การสอบท้ายค่าย)
เฉพาะนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบท้ายค่ายตามธรรมนูญโอลิมปิกวิชาการ (ตามประกาศรายชื่อ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
849
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 116.85 KiB
ระเบียบ แนวปฏิบัติ การเข้าค่ายอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
ใช้สำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
752
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 71.54 KiB
ขอหนังสือรับรอง
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,123
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 274.05 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาเคมี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 081/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
53
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 263.58 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาฟิสิกส์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 080/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 283.92 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาคณิตศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 079/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
56
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 263.46 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาคอมพิวเตอร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 075/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
48
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 608.88 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาเคมี ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 072/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
30
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 595.96 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 073/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
26
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 236.74 KiB
รายชื่อนักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาชีววิทยา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 069/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,802
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 559.23 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 064/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
38
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 604.63 KiB
รายชื่อผู้เข้าอบรมค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 066/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
41
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 538.00 KiB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่าย 2 คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 063/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
31
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 420.46 KiB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่าย 2 ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 065/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
30
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 740.80 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 (สาขาชีววิทยา)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 049/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
77
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 413.78 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 (สาขาชีววิทยา)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 050/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
68
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 2.43 MB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
691
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 275.62 KiB
รายชื่อผู้ยืนยันเข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
597
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 213.51 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
464
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 213.52 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
301
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 112.82 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
282
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 196.34 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
244
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 82.89 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
685
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 208.31 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 2 (เข้าค่าย 2)(4 สาขา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
434
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 100.56 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (สอบท้ายค่าย 2)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
350
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 793.81 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบท้ายค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 1 (สอบท้ายค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
534
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 128.66 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 2 (เข้าค่าย2)(ชีววิทยา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
299
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.57 MB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 1 (เข้าค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,916
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 263.67 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,060
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 105.78 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
506
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 283.02 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
797
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 275.30 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,244
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 257.17 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาวิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,554
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 5.24 MB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและสอบคัดเลือกในโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 ค่าย 2 (เข้าค่าย 2)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,481
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 3.47 MB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 ค่ายที่ 1 (เข้าค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,040
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 8.84 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2561 ค่าย 2 (เข้าค่าย 2)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,968
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 620.06 KiB
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 ค่ายที่ 1 (เข้าค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
4,832
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 178.15 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเคมี (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,908
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 158.71 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาคณิตศาสตร์ (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,890
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 166.99 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,402
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 152.83 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,300
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 156.12 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาชีววิทยา (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,907
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 3.79 MB
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
63
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 104.42 KiB
รายละเอียดโครงการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
65
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 590.67 KiB
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรม ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาเคมี
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ 061/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,215
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 605.68 KiB
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรม ค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาคณิตศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 060/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,142
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 649.67 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่าย 2 สาขาฟิสิกส์ ตามธรรมนูญ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 058/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
437
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 940.98 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 057/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
654
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 940.28 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 (สาขาฟิสิกส์)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 055/2565
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,091
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 933.92 KiB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 2 ปีการศึกษา 2564 (สาขาคอมพิวเตอร์)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
911
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 337.25 KiB
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
616
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 724.20 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
276
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 852.85 KiB
รายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,644
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.33 MB
ระเบียบการขอรับทุนการศึกษามูลนิสิต สอวน. ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
132
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.16 MB
ตัวอย่างใบรับรองการฉีดวัคซีน
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,123
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 7.07 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมค่าย 1 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
6,908
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 497.50 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
513
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 327.33 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่ายที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
660
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 331.89 KiB
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564 ค่าย 1 สาขาวิชาเคมี
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
523
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 122.91 KiB
รายละเอียดการรับสมัครโครงการโอลิมปิกวิชาการ 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
455
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 406.13 KiB
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
129
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 402.36 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (4 สาขา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
240
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 807.86 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่ายที่ 2 (ชีววิทยา)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
245
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 375.91 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สอบท้ายค่าย 2)
ส่งเอกสารยืนยันขอใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
138
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.12 MB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 1 สาขาวิชาชีววิทยา (สิทธิ์สอบท้ายค่าย 1)
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,119
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 899.81 KiB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สิทธิ์สอบท้ายค่าย 1)
ตามธรรมนูญคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
982
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 1.81 MB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,018
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 717.55 KiB
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,562
ครั้ง
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ขนาดเอกสาร : 1.43 MB
คู่มือการสมัครสอบ
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
1,160
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 997.83 KiB
คู่มือการยืนยันการเข้าร่วมอบรม
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
2,573
ครั้ง
ขนาดเอกสาร : 229.16 KiB
คู่มือการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next
จำนวนผู้ดาวน์โหลด
4,728
ครั้ง