หมายเหตุ ผู้ที่เคยสมัครสอบในปีที่ผ่านมาแล้ว จะต้องสมัครใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน