โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ ๑)

       ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลสำคัญและเข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้นิสิตมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย

       ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าสัมภาษณ์เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกด้วยระบบ TCAS รอบที่ ๑ (Portfolio) ในโครงการเพชรตะวันออก โครงการความสามารถพิเศษทั่วประเทศ โครงการรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) โครงการ “เด็กดีศรีระยอง” โครงการ “เด็กดีมีที่เรียน” และโครงการโควตาของโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]